Bevel: Kasaysayan ng Kurikulum sa Pilipinas
Bevel: Kasaysayan ng Kurikulum sa Pilipinas


Ano nga ba ang ibig sabihin ng kurikulum?
Ang kurikulum ay disiplina sa paaralan, mga aklat at mga kagamitang ginagamit, paggawa ng banghay-aralin, mga pagpapahalaga, mga pagsusulit at kung anu-ano ang itinuturo ng guro.

Ano ang sukatan sa edukasyon noong unang panahon?

Ang sukatan sa edukasyon noong unang panahon ay hango lamang sa karanasan dahil hindi pa pormal ang edukasyon at hindi pa sibilisado ang Pilipinas.natututo lamang ang mga Pilipino sa pamamagitan ng mga karanasan at nang lumaon ay nahaluaan ng rehiyon ang edukasyon kaya higit itong naging pormal at pinag-ukulan ng pansin.
Ano ang mga nadagdag na aralin sa kurikulum noon bago ang taong 1863?
Nadagdag sa kurikulum ang kaalamang pangbokasyonal at pangatahanan. Nasama rin sa pang-elementarya ang pagbasa ng alpabeto, pag-aaral ng mga awitin, at musikang pangrelihiyon at pagsulat. At halos ang nilalaman ng kurikulum ay tungkol sa relihyon na ang wikang panturo ay wikang Kastila.


Ano ang layunin ng edukasyon noong panahongg bago ang taong 1863?
Ang layunin ng edukasyon noong panahong bago pa lang nasasakop ng kastila ang pilipinas na maturuang bumasa ang mga kabataan subalit higit na maturuan upang maging huwaran sa kabutihan
Ano ang nakasaad na kautusan pang-edukasyon noong panahong 1862 hanggang matapos ang pananakop ng mga kastila?
Ang kautusan pang-edukasyon noong 1863 ang nagtakda na ang edukasyon sa Pilipinas ay bubuuin ng elementary,sekondarya at kolehyo. At ang kurikulum noon ay nababatay sa mga layunin ng mga Kastila para sa mga Pilipino.
Ano ang mga ituturo sa elementary sa panahong ito?
Ang mga ituturo sa elementary sa panahong ito ay pagsulat, matematika, heograpya, kasaysayan, araling pangrehyon, wikang kKastila,musika, pagsasaka sa maga lalaki at pananasi sa mga babae.
Ano ang mga ituturo sa sekondarya sa panahong ito?
Ang itinuturo naman sa sekondarya ay ang mga dagdag na araling para sa elemntarya at may mataas na paaralang pang-akademiko at pangbokasyonal.Ano ang mga ituturo sa kolehyo sa panahong ito?
Sa kolehyo ay may mgakursong binuksan tulad ng batas, siyensya, pilosopya at iba pa.
Bakit hindi naging matagumpay ang kurikulum noong panagon ng Amerikano?
Hindi naging matagumpay ang kurikulumnoong panahon ng amerikano dahil sa kakulangan ng aklat, guro, paaralan, at iba pang kagamitang pangturo, sa madaling salita kulanga sa kahandaan.

Ano ang mga pagbabagong ginawa ng mga amerikano sa kurikulum noong taong 1901 hanggang 1910?
Ipinakilala ng mga amerikano ang bagong kurikulum para sa intermedya at hinati ang baitan sa mababang paaralan sa primerya sa unang tatlong taon at intermedya sa huling tatlong taon. Pinmalitan din ang mga hindi pinakikinabangabg aralin at relihyon ang idinagdag.

Ano ang isinama ng mga Amerikano sa kurikulum sa taong 1910 hanggang 1919?
Nasama sa kurikulum ang pampalakas at nabuksan din ang dalawa hanggang apat na taong kurikulum kasama na rito ang magtuturo.


Anong batas ang nagpaunlad sa edukasyon sa taong 1912 hanggang 1914?
Ang batas na Thirty-Miliion-Peso Act, 1918 ang palatuntunan ng edukasyon noong ito. Dumami ang mga mag-aaral at nais magturo. Binago ang mga aklat upang ito ay makatugon sa pangangailangan ng mga bata.

Ano ang naging bayan ng mga amerikano sa pagbago ng kurikulum noong taong 1924 hanggang 1936?
Naging batayan sa pagbabago ng kurikulum ang ulat na Monroe survey commission at gumawa ng hakbang ang mga kinauukulan upang maipanayam ang pagtuturo, binago ang kurikulum at nilikha ang General Office upang siyang mangasiwa sa pag-aaral at pagbabago ng kurikulum.

Anong batas ang nakalutas sa mga suliranin sa edukasyon noong panahon ng commonwealth? At ibigay ang mga nilalaman nito.
Education act of 1940, commonwealth act 586 ang nakalutas at ang nilalaman nito ay una gawing maikli, matipid at makatotohanan ang kursong pang-ontermedya at pangprimarya upang makayanan ng mga mag-aaral, pangalawa ay para makayanan man lamang ng nakararaming bata na matapos ang kursong pangprimarya, at ang panghuli ay maibigay sa mga magtatapos ng primarya ang sapat na kaalaman at kakayhan sa pagbasa, pagsulat, pagtutuwid, heograpya, kasaysayan ng Pilipinas at pamahalaan, magandang pag-uugaliay kasanayang pampubliko.
Ano ang ginamit ng mga Hapones upang maipaabot sa mga Pilipino ang kanilang mga layunin?
Ang ginamit ng mga hapones para maipaabot sa mga Pilipino ang kanilang layunin ay edukasyon at maging kasangkapan ito ng kanilang tagumpay sa pananakop ng Pilipinas. Ginamit na wikang panturo ang wikang Hapones sa lahat ng antas ng paaralan.gumamit rin ang mga Hapones ng mga aklat pero sinuri muna itong mabuti bago magkadigma.
Saan ibinatay ang kurikulum ng edukasyon sa taong 1950 hanggang 1971?
Hinango sa edukasyon ng Amerikano ang kurikulum sa mga taong ito. Sinikap ding itong tunugon sa layunin ng edukasyong matatagpuan sa ating saligang batas. Kagaya sa Artikulo II, sekyon 4 at Atrikulo XIV sekson 5.
Ano ang nakasaad sa artikulo Artikulo II, sekyon 4?
Ang nakasaas ay “ang likas na karapatan at tungkulin ng mga magulang na mangalaga ng kabataab para sa pagiging makabuluhang mamamayan ay nararapat na tulungan ng pamahalaan.
Ano ang nakasaad sa Atrikulo XIV sekson 5?
Sinasabi sa Atrikulo XIV sekson 5 na “lahat ng mga institusyong pang-edukasyon ay nararapat na mapaisailalim ng pamahalaan. Itatatag ng pamahalaan ang isang kumpletong edukasyon pampubliko at ibibigay ang libreng pag-aaral sa primarya, gayundin ang edukasyong pangsibiko sa mga matatanda. Layunin ng bawat paaralan na linangin ng mabuti pag-uugali disiplina pangsarili, diwang sibiko, kasanayang pambokasyonal at ituro ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan.

Bevel: Ang Wikang Pambansa sa Pana-Panahon
Bevel: Ang Wikang Pambansa sa Pana-Panahon
Ano ang ating wikang pambansa?
Wikang Filipino ang ating wikang pambansa at hinango ito sa iba’t-ibang pangunahing wika sa iba-bang lugar.
Anu-ano ang mga pangunahing wika sa ating bansa?
Kabilang sa mga pangunahing wika ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray, Pampango, Pangasinense at Maranaw.
Panahon ng kastila
Ano ang pinalaganap ng mga kastila sa ating bansa at sino ang mga naging sagwil?
Ginusto ng mga Kastila na mabilis na mapalaganap ang Kristiyanismo kaya ipinag-utos ng hari ng Espanya na ituro ang wikang Lastila sa mga tinatawag nilang mga Indiyo ngunit ang mga pari rin ang naging sagwil dahil inakala nilang makakasama na matutu ang mga Pilipino ng wika ng mga “puti”.
Panahon ng Propaganda at Himagsikan
Anu-ano ang mga naisulat sa panahon ng propaganda at himagsikan?anong wika ang ginamit sa mga ito?
Sa panahong ito ng propaganda , maraming mga nasulat na panitikan ng wikang Tagalog. Ang mga ito ay sanaysay, tula, kwento, liham at mga talumpati ng hitik sa damdaming bayan.Naisulat din ang Kartilya ng Katipumam sa Wikang Tagalog.
Panahon ng Amerikano
Pagkatapos ng Kastila sino ang sunod na sumakop sa Pilipinas at anong wika ang gustong matutunan ng mga Filipino?
Nasakop na naman ng mga dayuhan ang Pilipinas at ito ay ang mga Amerikano. Sinabi ni William Cameron Forbes na naniniwalang ang mga Kawal-Amerikano na mahalagang matutunan kaagad ng mga Filipino ang wikang Ingles para mas mapadali ang pakikipagtalastasan sa mga ito.
Ano ang artikulo ni N.M. Saleeby noong 1924 at ano ang nilalaman nito?
Ang artikulo ni N.M. Saleeby noong 1924 ay “The Language of Education in the Philippime Islands” at ang nilalaman nito ay nagwika siya na kailangan ng Pilipinas ang isang wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga bernakular at ito ay wikang Tagalog.
Panahon ng Malasariling Pamahalaan
Ano ang sinikap ni pangulong Quezon na mapasama sa ating saliganag batas?
Ang Artikulo tungkol sa pagkakaroon ng Pilipinas ng isang Wikang pambansa at isinasaad sa Arikulo XIV, Pangkat 3 ng naturang Saligang Batas na…ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa na mababatay sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo.”
Ano ang naitatag ng batas ng Komonwelt bilang 184?
Ang batas ng Komonwelt bilang 184 nagtatag ng lupon na siyang magsusuri ng wikang pambansa.
Sino-sino ang mga kabilang sa lupon?
Ang lupon ay binubuo nina:
Jaime C. de Veyra
Bisaya
Puno
Santiago Fonacier
Ilokano
Kagawad
Casimiro Perfecto
Bikolano
Kagawad
Felix Salas Rodriguez
Bisaya
Kagawad
Felimon Sotto
Bisaya
Kagawad
Hadji Butu
Maguindanaw
Kagawad
Cecilio Lopez
Tagalog
Tagatala


At nadagdag pa sa lupon ang mga sumusunod upang magkaroon ng kinatawan ang bawat pangunahing wika ng Pilipinas.
Lope K. Santos
Tagalog
Zoilo Hilario
Pampango
Jose Zulueta
Pangasinense
Isidro Abad
Bisaya

Ano ang nagawa ng lupon?
Ang ginawa ng lupon pagkatapos pag-aralan kung alin samga wika ang sinasalita at nauunawaan ng lalong maraming Filipino ay gumawa sila ng kaukulang rekomendasyon sa pangulong quezon na sa bias ng Kautusang Tagapagpaganap Bilang 134, ipinahayag na ang wikang pambansa ay ibabatay sa isa sa mga umiiral na wikang katutuno at ito ay Tgalog.

Panahon ng Hapon
Ano ang ginawa ng mga hapon noong nasakop nila ang Pilipinas?
Ibig na bagong sumakop na malimutan ng mga Filipino ang wikang ingles kaya ang ginawa nila ay inalis sa kurikulum ang wikang Ingles at sapilitang itinuro ang wikang pambansa at ang niponggo. Ngunit ang mga manunulat ng wikang Ingles at napilitang magsulat sa wikang pambansa.

Panahon ng Republika
Ano ang batas na naisakatuparan noong ika-4 ng Hulyo, 1946?
Isang batas ang pinagtibay ng Kongreso- ang batas ng Komonwekt Bilang 570 na nagtatadhana na ang wikang pambansa ay magiging isa sa mga wikang opisyal ng Pilipinas.

Ang Filipino sa Bagong Lipunan

Ano ang sinabi ni Pangulong Marcos na palatuntunan ng lingo ng wika noong agosto 13, 1973?
Ang sinabi ni Pangulong Marcos ay “pinatutunayanng sarili kong karanasan na maaari na akong makipagtalastasan sating mga kababayan saan mang dako ng kapuluan sa pamamagitan ng wikang Filipino.kailanagn lamang natin pag-ibayuhin pa ang pagpapalaganap nito upang pagsapit ng di-nalalayong hinaharap ay hindi tayo kailanganh gumanit pa ng wikang banyaga upang magkaintindihan.ang pangarap ko ay makausap ko nang pinakaabang mamamayan saan mang sulok n gating bansa sa pamamagitan n gating katutubong wika. At gayong sukatan at mithiin ko rin na ang panakaabang mamamayan iyan ay tuwirang makapagpahayag ng kanyang iniisip sa nadarama sa pamamagitan ng isang katutubong wika na bumuklod sa tin. Ito ay wari ko ay unti-unti nang nagaganap sa pamamagitan ng wikang Filipino.Bevel: Mga Layunin Ng Edukasyon
Bevel: Mga Layunin Ng Edukasyon

Ayon Sa Saligang Batas

Ano ang layunin ng edukasyon ayon sa Saligang Batas?
Ang layunin ng edukasyon ayon sa Saligang Batas ay ang paglinang ng kagandahang-asal, disiplinang pansarili, budhing sibiko ai kasanayang bokasyunal, at ang pagtuturo ng tungkulin sa pagkamamamauan.

Ayon Sa Pahayag Ng Pambansang Lupon Ng Edukasyon

Sa kabuuan ano ang layunin ng edukasyon Ayon Sa Pahayag Ng Pambansang Lupon Ng Edukasyon?
Ang mga layunin ng edukasyon ay maging relihiyoso, matalino, makabayan, makabuluhan, at maibigin sa matwid, maging angkop manirahan sa lipunang demokretiko, maging masipag,matipid at itaguyod ang mga siyensya, sining at panitikan.

Ayon Sa Pambansang Sanggunian Ng Edukasyon
Sa kabuuan ano ang layunin ng edukasyon Ayon sa pambansang sanggunian ng edukasyon?
Ang layunin ng edukayon ay ikintal sa mamamayan na sila ay mga mamamayan ng isang republika at dapat ibigin ito at irespeto,maging matalino,malusog at hubog sa magandang kaasalan,kusang tunulong sa kababayan, matutunan na may responsibilidad na patnugutan ang pamilya,at makatulong sa pagiging sibilisado n gating bansa.

Batas ng Kagitingan at Kagandahang-Asal ni Manuel L. Quezon
Sa kabuuan ano ang nakapaloob sa edukasyon?
Una ay ang pananalig sa dakilang lumikha,ibigin ang tinubuang lupa,igalang ang Saligang Batas, magbayad ng tamang buwis, ang kalinisan sa halalan, ibigin at igalang ang magulang,pahalagaan ang dangal,magpakatalino, magpakasait, magsikap, tumulong sa kapwa, tangkilikin ang prudoktong pinoy.

Mga Layunin Ng Edukasyong Elementarya
Ano ang mga layunin ng edukasyong pangelementarya?
Ang pagiging ispiritwal at sibiko, masanay sa kanilang karapatan, tungkulin at pananagutan sa isang lipunang demokratiko,ang pag-unawa sa kulturang Filipino, ang pagtatag ng kanaisnais na gawi, paglinang sa karunungang bernakular, Filipino, Ingles,at ang pagkakaroon ng batayang kaalaman at kakayahan sa siyensya,ap, matematika,sining at gawaing edukasyon.

Mga Layunin ng Edukasyong Sekundarya (SEDP)
Ano ang layunin sa edukasyong sekundarya batay sa SEDP?
Maging matalino,malinang ang pagpapahalagang moral,ispiritwal, sosyo-kultural.at mapataas ang operasyon sa intelektwal, makapili ng bokasyonal, at mapahalagaan ang sining, agham, at teknolohiya.
Bevel: Ang Pagtuturo Ng Filipino Sa Binagong Kurikulum
Bevel: Ang Pagtuturo Ng Filipino Sa Binagong Kurikulum

Ang Mga Kasanayang Pangwika
Sa Pagtatamo Ng Kasanayang Akademik

Ano ang mga dahilan sa pagrereistruktura ng Kagawaran ng Edukasyon sa Kurikulum?
Narito ang mga dahilan sa pagrereistruktura ng kurukukum:
1. Higit na magiging malikhain o inobatibo sa interdisiplinari ang mga guro sa kanilang istratehiya sa pagtuturo.
2. Higit na mahahamon ang amg mag-aaral na makapag-isip nang kritikal upang mahikayat silamg magsikap na matamo ang kanilang interes o pangarap sa buhay.
3. Interaktib ang pinakaideyal na proseso ng pagtuturo at pagkatuto.
4. Magkakaroo ng resiprokal na interaksyon ang mga guro at mag-aaral sa iba’t obang disiplina, sa mga gagamiting kagamitang panturo at multi-media sources.
5. Kasangkapan ang wikang Filipino sa pakikipagkomunikasyon soyal at interpersonal at ito’y behikulo sa pagtuturo ng mga disiplinang itinuturo sa Filipino.

Ibigay ang mga katangian ng pagtuturo ng Filipino ayon sa bagong kurikulum?
1. May integrasyon ng apat na makrong kasanayang pangkomunikasyon at mga kasanayan sa pag-aaral.
2. Pinalalawak o pinayayaman sa pamamagitan ng integrasyon ng bokabularyo, mga pagpapoahalaga at mga kompetensi mula sa agham panlipunan at iba pang lawakng makabayan.
3. Nakapokus sa paglinang ng mga kasanayan sa akademikong wika at mga kasanayan s batayang komunikasyong interpersonal at sosyal.
4. Nakasentro sa pagtulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng akses na matutuhan ang nilalaman anuman ang anyo nito- teksto, grap, ilusyon at iba pa.
5. May interaksyong mag-aaral upang mag-isip ng kritikal at malikhain sa target na wika.
6. Humahamon sa mga nag-aaral upang mag-isip ng kritikal at malikhain sa target na wika.
7. Binibigyang-diin ang aktibasyon at integrasun ng dating kaalaman, gumagamit ng mga alternatibong paraang ebalwasyon, kooperatib/ kolaboratibong pagkatuto, scaffolding at paglinang ng mga estratehiya sa pag-aaral.


Bevel: Kasalukuyang Kalagayan ng Pagtuturo ngFilipino sa Batayang Edukasyon
Bevel: Kasalukuyang Kalagayan ng Pagtuturo ngFilipino sa Batayang EdukasyonAng Pagtuturo ng Filipino sa Elementarya sa Batayang Edukasyon
Ibigay ang deskripsyon ng pagtuturo ng Filipino sa elementarya sa batayang edukasyon.
Lumilinang sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip ang asignaturang Filipino.at higit sa lahat ay ang kasanayan sa pag-iisip.mga sitwasyonal din ang ginagamit para sa lunusang pagkatuto.

Ibigay ang pagbabago sa mga kasanayan o kompetensi sa pagkatuto.
1. Pagsasaayos,pagbabawas, at pagpapangkat sa kasanayang magkakatulad upang maiwasan ang paguulit-ulit ng mga ito.
2. Pagtuon sa mga tiyak o batayang kasanayan.
3. Pagbibigay diin sa pagbasa at pakikipagtalastasan para sa pag-unawa sa mga batayang kaisipan o konsepto sa matematika at agham.
Ano ang nabago sa oras ng pagtutuo sa asignaturang Filipino?
1. Para sa Baitang I-III, ang pang-araw-araw na pagkakabahagi oras ay 80 minuto samantalang ang baiting IV-VI ang nakabahagi ay 60 minuto.
2. May dagdag na 20 minuto sa baiting I-III.mula 60 minuto na naging 80 minuto.walang dagdag sa baiting IV-VI.
Ano ang pamaraang pagsasanib o Integrative method?
Ang pamaraang integrative ay ang pagsasanib o pag-uugnay ng limang kasanayan s isang aralin,kung saan sama-sama o sabayang nalilinanag anbg limang kasanayan sa mga mag-aaral.

Ano naman ang content-based integration?
Ito ay ang pagsasanib ng tiyak na kasanayan sa Filipino sa nilalaman o konsepto ng ibang asignatura katulad ng Filipino at Sibika.

Paano naman ang interactive approach?
Mahalaga para isang makabuluhang interaksyon o meaningful interaction kasi mas natututo ang mag-aaral sa paggawa. Isang gawaing sama-sama ay isa ring pwedeng gawin sa pagtuturo.


Ang Pagtuturo Ng Filipino Sa
Sekundarya Sa Batayang Edukasyon

Ilahad sa labuuan ang pagkakabalangkas ng RBEC sa asignaturang Filipino.
Maayos ang pagkakabuo/pagkakabalangkas ng RBEC sa asignaturang Filipino sapagkat hindi lang ang kapakanan ng mga mag-aaral ang isinaalang-alang dito kundi pati rin ang kapakanan ng guro kasi sa tulong ng ready made na banghay-aralin ay napapanahon at naaangkop sa lebel ng pag-unawa ng mga mag-aaral, lalung-lalo na sa ikaapat na taon. Hindi na nauubos ang oras ng guro sa paggawa ng banghay aralin dahil sa less talk na ang guro sa loob ng klase.

Ano ang thematic Curriculum?
Ang thematic Curriculum ay isang set ng mga organisadong karanasan gaya ng programa, kurso at iba pang mga gawain pampaaralan na naglalaan sa mga mag-aaral sa higit na malawak at pangnilalamang tema.
Ang Modelong BATAY sa Tema o Paksa ng Pag-aaral
(Theme or Topic Course Model)

Saan nakatuon ang pansin sa modelong ito?
Nakatuon sa mga paksa o tema nang naayon sa kurikulum. Tunguhin nitong tulungan ang pangkalahatang mga kasanayang pang-akademiko sa wika sa pamamagitan ng nilalamang may kaugnayan sa paksang ituturo.Ang Modelong Magkakahiwalay
(Sheltered Courses Model)
Paano isinasagawa ang modelong magkakahiwalay?
Isinasagawa ang modelong ito sa paghihiwalay ng mga mag-aaral na gumagamit ng pangalawang wika sa mga gumagamit sa unang wika para lubusang maintindihan ang nilalaman ng kurso.

Ang Modelong Magkasanib
(The Adjunct Model)
Paano isinasagawa ang modelong magkasanib?
Isinasagawa ito sa pag-eenrol ng mag-aaral sa dalawang magkaugnay ng asignatura at nagbabahaginan na lamang ng nilalaman at nakadipende na ito sa koordinasyon ng nagtuturo.

Ang pagdulog sa pagtuturong batay sa nilalaman
(content based instruction o CBI)
Saan nakapukos ang pagkatuto ng mag-aaral?
Nakapokus ito hindi lamang sa pagkatuto, kundi sa wikang gamit bilang midyum sa pagkatuto ng matematika, agham panlipunan at iba pang asignaturang pang-akademiko.

Ang Cognitive Academic Learning Approach(CALA)
Anu-ano ang mga estratehiya sa CALA?
1. Ang estratehiyang metakognitib. Ito’y tumutukoy sa pahkakaroon ng kamalayan,kaalaman at kasanayan sa pagkontrol sa sariling proseso ng pagmomonitor at produksyon, sa pagtaya kung paano natamo ang layunin sa pagkatuto.
2. Ang estratehiyang kognitib. Ito’y interaksyong may kasamang material o paggawa ng imaheng mental, pagbabahahi ng bagong impormasyon sa dati nang natutuhang konsepto o kasanayan.
3. Ang estratehiyang sosyo-apektib. Ito’y interaksyon sa iba pa upang makatulong sa kanyang pagkatuto.

Mga Kasanayan sa Pagbuo ng Pangkat
Paano makakabuo ng isang pangkat na makabuluhan?
Mabubuo ang isang pangkat sa pagtuturong tulong-tulong ay kailangan ang tagamasid, tagatala,tagatanong, tagalagom, tagapanghikayat, tagalinaw, tagabuo at tagatakda.

Mga Kasanayan sa Paglutas ng problema
Ano ang mga hakbang sa paglutas ng problema bilang isang pangkat?
Una ay ang pagbuo ng sulirain,brainstorming,paglinaw ng mga iseya, pagsangayon sa mga ideya, pagpapalawak ng mga ideya, pagbuo ng impormasyon at ang paghahanap ng solusyon sa problema.

Ang Mga Estratehiya sa Pagkatutong Tulong-Tulong
Ibigay ang mga istratehiyang sa pagkatutong tulong-tulong.
1. Pagsasatao o role playing ang una kung saan nabibigyan ng pagkakataon ang bawat mag-aaral at lider ng pangkat.
2. Think,pair,share ay maghahanap ng kapareha ang mag-aaral para makipagpalitan ng ideya, magrebisa ng mga ideya at maibahagi ang mga ito sa buong klase.
3. Brainstorming ay nakabatay sa interaksyon at pidbak ng mga mag-aaral, guro at pangkat.
4. Ang graphic organizer ay isang estratehiya kung saan layunin nitong mapagsunod-sunod at mailahad ang impormasyon upang higit na maunawaan, matandaan at mailapat sa buong klase.Bevel: Ang Filipino sa Batayang Antas ng Edukasyon
Bevel: Ang Filipino sa Batayang Antas ng Edukasyon

Ibigay ang kalakaran sa pagreporma ng kurikulum.
Ang kalakaran sa pagreporma sa kurikulum at pagtuturo ng wika ay karaniwan nang sumusunod sa ma kalakaran sa wika at sa mga pagbabagong bisyon ng pamahalaan at ng mga pangunahing ahensya na may kinalaman at interesado sa edukasyon.

Ang Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002
Ano ang bisyon ng DepEd?
Ang bisyon ng DepEd au luminang ng mag-aaral na Pilipino sa mga siniong at isports at may halagahan ng isang mamamayang makakalikasan, makatao at maka-Diyos.

Ang Kurikulum ng Filipino sa Antas Elementarya

Ano ang layunin ng pagtuturo ng Filipino sa elementarya?
Layunin ng pagtuturo ng Filipino sa elementary na linangin ang apat na makrong kasanayang pangwika: pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat gayundin ang pag-iisip, sa mga baiatang I-VI, ang mga tiyak na kasayanang ito ay lilinangin sa mga sitwayong pangkomuniskasyon, gamit ang mga iba’t ibang material tungo sa pagkakaroon ng masteri.

Ang Filipino sa Antas Sekundarya
Saan nakapokus ang Filipino sa antas sekundarya?
Ang una at ikalawang taon ay nakapokus sa masusing pag-aanalisa at pag-aaral ng mga tiyak na instrukturang gramatikal ng Filipino biulang wika sa pamamagitan ng maunawang pagbasa ng iba’t ibang teksto. Sa ikatlo at ikaapat na taon naman ay idedebeloop ang mga kaalaman at kasanayang pampanitikan.

Bukod sa itinuturing na asignatura ang Filipino ano pa ang gamit nito?
Itinuturing itong hindi lamang isang asignatura kundi instrument rin ito para matuto ang mag-aaral ng marami pang bagay bukod sa Filipino.

Mga Kaganapan sa Interaktibong Klasrum
Anu-ano ang mga alternatibo at awtentikong material na magagamit sa loob ng klasrum?
Una ay ang audio tape kung saan ang mga mag-aaral ang magmamanipula.pangalawa ang pagrorole play dahil sila ang gagawa at magpapakita ng kanilang talent at ang pangatlo ay gamit ang video kung saan manunuod ang mga mag-aaral at oobserbahan nila ito ng berbal at di-berbal.
Ibigay ang mga hakbang para sa kooperatibong pagkatuto.
a. Ilahad ang tungkulin ng gawain.
b. Ilahad ang impormasyon.
c. Pangakatin ang mga mag-aaral.
d. I-monitor ang mga pangkat.
e. Ipalahad sa pangakat ang resulta ng kanilang gawain.
f. Kilalanin ang pagsisikap ng indibidwal at pangkat, gayundin ang kanilang natamo.
g. Paalaanan ang mga gawaing lilinang sa iba’t ibang katalinuhan.
h. Pagsanibin ang kahalagahan sa pagtuturo at aplikasyon ng mga pagpapahalagang ito.

Ano nga ba ang katangian ng bagong kurikulum?
Ang mga katangian ng bagong kurikulum ay ito’y interaktib.kolaboratib, at integratib ai ito’y nakapokus sa batayang kasanayan at halagahan at lumilinang ng iba’t ibang katalimuhan.


Bevel: Ang Pagtuturo ng Wika sa batayang Edukasyon
Bevel: Ang Pagtuturo ng Wika sa batayang Edukasyon
Aminin Man Natin o Hindi
Anu-ano ang mga naobserbahan ni Arturo Cabuhat na nabanggit din ni Resuma na dapat nating aminin?
1. Paguulit-ulit na itinuturo mula elementary hanggang terserya ang istrukturang gramatikal sa paraang hindi nagsaawa ang guro ng linggwistik na pagsusuri p pag-aanalisa.
2. Hindi naihanda ang mga bayatang lebel ng mga estudyante tungo sa pagpapalawak ng kaalamang kinakailangan sa kolehiyo.
3. Hindi lunos na nadedebelop ang mga kakayahang gramatikal, sosyolinggwistik, diskorsal ng mga component ng kasanayang komunikatib.
4. Hindi nabibigyang-diin ang pagdedebelop sa mga kasanayan at kaalamag kabilang sa iba’t ibanag lebel komprehensyon.
5. Hindi lubusang nakakatulong ang paggamit ng Filipino upang matutuhan ang ibang sabdyek na Filipino ang Wikang panturo.
Gusto Man Natin o Hindi
Ano ang dapat nating gustuhin sa pagtuturo ng Wika?
Ang dapat nating gustuhin ay ang pagtuturo sa Wika gamit ang bagong kurikulum dahil kailangang maging panilyar sa BEC ang lahat ng guro sa Filipino bilang implementor ng napapanahong bagong akademik na ito.
Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang
bunga sa lebel 1-3?
Ang mga kasanayang makro ay idedebelop sa mga komunikasyong sitwasyonal sa tulong ng iba’t ibang gradwadong material tulad ng mga tugma, dyinggel at iba pa.
Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang
bunga sa lebel 4-6?
Idedebelop naman angkasanayan ng mga mag-aaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip upang maging epektibonf komunikeytor.
Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang
bunga sa lebel 7-8?
Pokus ng pag-aral nito ang masusing pag-aanalisa at pag-aaral sa mga tiyak na instrukturang gramatikal sa pamamagitan ng maunawang pagbasa ng iba’t ibang teksto.
Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang
bunga sa lebel 9-10?
Idedebelop ang higit na komplikadong kasanayan sa akademikng wika at mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng kritikal na pagbasa at pag-unawa ng iba’t ibang genre ng panitikang local, rehiyunal, pambansa at Asyano.
Ano ang mga proseso sa isang linggong aralin?
Unang sesyon-: paglalapit ng teksto sa mambabasa
Ikalawang sesyon: pagsusuri ng nilalaman ng teksto
Ikatlong sesyon: pagsusuri sa teksto batay sa ispesipik na karakteristik at uri
Ikaapat na sesyon: pagsusuring gramatikal
Ikalimang sesyon:ebalwasyon
Tanggapin Man Natin o Hindi
Ano ang mga unti-unting nakakamit sa pagbabago ng kurikulum sa loob ng klase?
Ang mga unti-unting nakakamit na katangian sa pagbabago ng kurikulum sa loon ng klase ay demokratib dahil hindi na one way ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto, partisipatib at kooperatib dahil aktib ng nakikikahok ang mga mag-aaral sa proseso konsultatib at kolaboratib dahil hindi na monopolisado ng guro ang loob ng klasrum, pasiliteytib dahil ang guro ang siyang tagapagpadaloy ng proseso, integratib dahil naisasama ang lahat ng makrong kasanayan at interaktib dahil napapalawak ang interaksyon ng mga mag-aaral sa kapwa mag-aaral.
Ano ba ang dapat nating tanggapin?
Tanggapin na natin ang mga ginawang pagbabago sa kurikulum dahil mas maganda ang mga proseso ng pakgatuto ng mga mag-aaral at tanggapin din natin na nakaatang sa ating balikat ang malaking responsibilidad.
Bevel: Ang Pagtuturo ng Panitikan sa Batayang Edukasyon:Pokus sa Pagsusuri ng mga Akdang Papanitikan
Bevel: Ang Pagtuturo ng Panitikan sa Batayang Edukasyon:Pokus sa Pagsusuri ng mga Akdang PapanitikanAno nga ba ang batayan sa katalinuhan ng isang mag-aaral?
Naging maluwag na kasi ang pagsasabi ng magaling sa mga tanong na nasisimula sa sino, ano, alin,kailan, saan tungkol ang itinakdang aralin sa panitikan kaya ang alam ng mga mag-aaral ay magaling na sila sa larawan ng panitikan. Gindi iyan ang dapat na batayan sa katalinuhan ng isang mag-aaral.
Paano nga dapat ituro ang panitikan sa batayang edukasyon?
Dapat ang pagtuturo ng panitikan sa edukasyon ay magkaroon ng panibagong interaksyon ang mga mag-aaral sa kapwa mag-aaral o kaya’y sa ibang material na pwedeng matutunan ng mag-aaral ang pagsuri sa panitikan.
Ibigay ang mga hakbang para sa pagkatuto sa mga akdang pampanitikan.
Unang sesyon: paglalapit sa mga akda sa mga mag-aaral
Ikalawang sesyon: pagsusuri sa akda
Ikatlong sesyon: pagpapahalaga
Ikaapat na sesyon: paglikha
Ikalimang sesyon: ebalwasyon

Sino nga ba ang bida sa loob ng klasrum?
Ang napatunayan ko lang ay hindi na monopolisado ng guro ang karunungal at kaalaman, dahil ang estudyante ay nilikhang nag-iisip at nagsasaliksik kung kaya’t may nalalaman siyang hinsi alam ng guro at kung aariin lahat ng guro ang mga kaalamang lagpas sa ating pinag-aralan ay mawawala kaya dapat ang ibida sa loon ng klase ay ang dalawa.
Ibigay ang iba’t ibang kompetensis ayon kay Blooms Taksonomi.
Una ay ang kaalaman kung saan matatagpuan ang mga sagot sa binasang akda.pangalawa ang komprehensyon kung saan mas angat ng konti kaysa kaalaman kasi inuunawa ng mga mag-aaral ang akda,pangatlo ang aplikasyon kung saan naman ay inaaplay na ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan.analisis naman ang ikaapatkung saan susuriin ang akda at sintesis ang panglima dahil pagsasama-samahin ng mag-aaral ang kanilang nalalaman at ebalwasyon ang panghuli ang pinakamataas na kompetensis kung saan paghahambingin ang mga ideyang nabuo.
Kooperatib-Kolaboratib Na Estratehihiya
Tungo Sa Interaktib Na Pagtuturo Ng Filipino
Ano ang pinagkaiba ng metodo at estratehiya?
Kung titignan natin sadiksyunaryo ay magkapareho lamang ito ngunit kung susuriing mabuti ay magkaiba dahil ang metodo at naipailalim sa mga iba’t ibang estratehiya.ang estratehiya ay tumutukoy sa mga metodong ginamit sa pagtuturo.

Ano nga ba ang pinakaepektib na estratehiya sa pagtuturo?
Walang isang tamang estratehiya sa pagtuturo sa isang partukular na leksyon dahil nakadepende pa rin sa karanasan at kaalaman ng isang guro sa pagtuturo ng leksyon.
Bevel: Mga Karaniwan at Pinakagamitin naEstratehiya sa Pagtuturo ng Wika
Bevel: Mga Karaniwan at Pinakagamitin naEstratehiya sa Pagtuturo ng WikaIlahad ang mga iba’t ibang estratehiya ng pagtuturo.
Direktang pagtuturo Epektib ito para sa mga ispesipik na katotohanan o facts.
Lektyur Ginagamit ito sa malalaking pangkat para sa maakomodeyt lahat ng mga mag-aaral.
Lektyur na may diskayon Halos ginagamit ito sa seminar at naiinbolb ang mga estudyante pagkatapos ng lektyur.
Diskasyon Ginagamit ito pagkatapos manood ng film para matipon-tipon ang mga ideya naobserbahan ng mga mag-aaral.
Diskasyon Ng Maliit Na Pangkat Nabibigyan ng pagkakataon ang estuyante para maibigay ang nalalaman tingkol sa paksa.
Panel Ng Mga Eksperto May mga magsusuri sa mga ginagawa ng mga mag-aaral at pwedeng magtanong at magbigay ng suwesyon sa output.
Simposyum Pwedeng mapersonalays ang paksa at pwedeng hindi magaling ang ispiker.
Bagyuhang utak Nadedebelop ang mga iba’t ibang kasanayan at nabigbigyang linaw ang iba pang katanungan sa estratehiyang ito.
Paggamit Ng Video Tapes o Slides Nakakaaliw ang estratehiyang ito dahil nakapokus ang mga mag-aaral sa ginawang output pero pwedeng maligaw ang paksa sa pagkaaliw sa mga epeks na ginamit.
Role Playing Nabibigyang pagkakataon ang mga mag-aaral na maipakita ang ibang talent sa loob ng kalse sa pamamagitan ng estratehiyang ito.
Paggamit Ng Mga Worksheets Naisusulat ng mga mag-aaral ang sariling ideya na hindi naaapektuhan ng iba at epektibong malalaman ng guro kung talagang nag-aaral ang mag-aaral.
Bevel: Kooperatib-Kolaboratib na Pagkatuto:Kahulugan, Katangian at Kahalagahan
Bevel: Kooperatib-Kolaboratib na Pagkatuto:Kahulugan, Katangian at KahalagahanAno ang mga element ng Kooperatib-Kolaboratib na pagkatuto?
1. Positibong interdependens
2. Harapang interaksyon
3. Indibidwal at pangkatang akawntabiliti
4. Interpersonal at pangkatang kakayahan
5. Pangkatang proseso
Ano naman ang katangian na na batay sa sariling pagkakahulugan nina Johnson and Johnson sa Kooperatib-Kolaboratib na pagkatuto?
1. Istruktura
2. Lumilikha ng komunidad na pangklasrum
3. Sustenadong pagdulog
4. Nangangailangan at lumilinanag ng mga kakayahang pangkomunikasyon
5. Binabalanse ang interdependens at indibidwal na akawntabiliti
6. Tumutugon sa daybersiti sa klasrum

Ibigay ang mga pwedeng estratehiya na pwedeng gamitin sa Kooperatib-Kolaboratib na pagkatuto.

Ang mga estratehiyang pwedeng gamitin ay ang mga jigsaw,think-pair-share,three-step interview, rounf robin brainstorming, three minute review, numbered heads, team pair solo, circle the sage at partners.

Ano nga pa ang tungkulin ng guro sa estratehiyang Kooperatib-Kolaboratib na pagkatuto?
Ang tungkulin lang ng guro sa mga estratehiyang Kooperatib-Kolaboratib na pagkatuto ay isang pasilitettor o nagbibigay lamang ng mga direksyon at karagdagang mga kaalaman.

Anu-ano ang mga dahilan kung bakit kailangan ang interakson sa loob ng klasrum?
1. Naipapahayag ang mga sariling ideya o kaisipang nais pawalan ng kausap
2. Inuunawa ng tagapakinig ang sinasabi ng kausap
3. Nasasagutan ang tanong ng kausap
4. Nagaganap ang kontekstong pagbibigayan habang nakikipag-usap.
5. Nagaganap ang pagkatutong indaktib at dedaktib
6. Nababago ang mga ideya
7. Nararagtdagan ang kasanayang pangwika ng tagapagsalita at tagapakinig.
Bevel: Ang mga Pamaraang Tradisyunal sa Pagtuturo ng Wika
Bevel: Ang mga Pamaraang Tradisyunal sa Pagtuturo ng WikaAng Pamaraang Pabuod(Inductive Method)
Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang pabuod?
Sa pamaraang ito magkakaroon ng higit na kaalaman, kasanayan at karanasang makagawa sa sariling paraan at sa pamamagitan ng siplemg ideya hanggang sa kumplikado.
Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito?
May limang hakbang ang pamaraang pabuod at ito ang mga sumusunod: paghahanda, paglalahad, paghahaming at paghalaw, at ang paglalahat.
Pamaraang pasaklaw (Deductive Method)
Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang pasaklaw?
Sa pamaraang ito ay matututo ang mag-aaral simula sa komplikadong aralin hanggang sa simpleng leksyon. At merong itong dalawang uri ang antisipatori at eksplanatori.
Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito?
May pitong hakbang ang pamaraang pasaklaw at ito’y mga panimula, pagbigay ng tuntunin at simulain, pagpapaliwanag, pagbibigay ng mga halimbawa, pag-uugnay, paggamit at pagsuboko pagtataya.
Ang Pamaraang Papanayam(Lecture Method)
Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang papanayam?
Natututo ang mga mag-aaral sapamamagitan ng ekspiryens at pagsubok sa mga gawain sa loob ng klarum at epektibong matututo ang mga mag-aaral ngunit posibleng hindi maintindihan ng kapwa mag-aaral ang mga itinuturo.
Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito?
May tatlong hakbang lamang ang pamaraang ito at ito’y panimula, ulit-aral at pagsubok.
Ang Pamaraang Tanong-Sagot (Question Answer Method)
Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang tanong-sagot?
Matututo ang mag-aaral sa pagsagot sa mga tanong ng ibang mag-aaral at maaring magtanong sa guro at dapat na maalam ang guro sa leksyong tinatalakay.
Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito?
Ang mga hakbang sa pamaraang ito ay ay panimula, paglinang pagsasanay at huli ang pagsubok.

Bevel: Ang Pagtuturo Ng Filipino Bilang UnaAt Pangalawang Wika
Bevel: Ang Pagtuturo Ng Filipino Bilang UnaAt Pangalawang Wika
Ang Pamaraang Grammar-Translation
Paano ginagamit ang grammar-trnaslation?
Karaniwang ginagamit ang unang wika ng mga mag-aaral at binbigyang-diin ang kawastuan sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagsasalin at hiwalay na ginagawa ang paglinang ng bokabularyo at pabuod na itinuturo ang balarila o gramatika.
Ang Tuwirang Pamaraan
Ano ang binibigyang-diin sa pamaraang ito?
Parehong binibigyaang-diin ang pakikinig at pagsasalita at itinuturo ang aralin sa pamamagitan ng modelo.
Ang Pamaraang Audio-Lingual(ALM)
Saan nakabatay ang pamaraang Audio-Lingual
Ito ay batay sa teoryang sikolohikal ni Skinner sa isang sistema na pagbuo ng mga gawi at kilos at naging pangunahing estratehiya ang panggagaya at pagmimimorya.


Ang Suggestopedia
Ano ang binibigyang-diin sa suggestopedia?
Binibigyang –diin ang kakayahang mental at pag-aalis ng mga sagabal na sikolohikal gaya ng paglikha ng isang kapaligirang relaks at komportable.
Pamaraang Sitwasyunal
Ano ang ginagamit sa Pamaraang sitwasyunal?
Gumagamit ng kagamitang biswal at awtentiko sa paglalahad ng mga aralin ngunit hindi nailalabas sa ibang sitwasyon ang gamit ng mga pahayag at gramatikong natutuhan.
Ang Pamaraang Microwave
Paano ginagamit ang pamaraang microwave?
Gumagamit ito ng siklo o cycles na binubuo ng maikling usapan na karaniwang tanong at pangungusap na paturol.
Ang Pagdulog/Kamalayang Pangwika
Bakit binibigyang pansin ang pagdulog/kamalayang pangwika?
Binibigyang pansin ito dahil mas natututo ang mag-aaral kapag ang bernakular na wika ang ginamit sa pagtuturo ang isasalin na lamang ito sa pangalawang wika at ito ay ang wikang Filipino.Bevel: Iba’t Ibang Pamaraan sa Pagtuturo
Bevel: Iba’t Ibang Pamaraan sa Pagtuturo


Ano ang Iba’t Ibang URI ng pamaran sa Pagtuturo at Bigyang ng Maikling Pagpapaliwanag.
Pangkatang Talakayan
Nagagamit ang pangkatang talakayan sa hindi hihigit sa 20 kataoat nabibigyang ang isa’t-isa ng pagkakataon upang mapagsama-sama ang mga ideya.
Ang Buzz Session
Maghanda ng isa o dalawang tanong ukol sa paksa ng grupo para mahikayat ang bawat isa sa partisipasyon.
Ang Talakayang Panel
May tatayong panel o tagapanood sa mga gagawin ng grupo at pwedeng ang personalidad ng speaker ang mangibabaw sa nilalaman.
Ang Talakayang Simposyum
Isang talakayan na ang tapik ay nahahatu sa iba’t ibang bahagi. Bawat bahagi ay inihaharap sa taong may malawak na kaalaman tungkol sa particular na aspekto.
Ang Debate
Pagtatalo sa maiinit naisyu at ginagamit sa paglalahad ng bagong ideya o isyu na magpapasigla ng kaisipan at talakayan.
Ang Talakayan Ayon sa Karanasan
Isang maliit na pangkatang talakayan ukol sa ulat ng pangunahing pinaksa ng isang aklat, artikulo, sine o karanasan sa buhay.
Ang Concentric Circle
Isang maliit na bilog na kasama sa malaking bilog. Nasa loo bang maliit na nilog na siyang unang magtatalakayan at ibabahagi ng maliit na bilog ang natalakay sa mas malaking bilog.
The Reaction Sheets
Isang pamaraan sa pagbibigay ng reaksyon sa mga pinagdududahang ideya.
Ang Phillips
Ito ay isang spontaneous na pamaraan kung saan ipapahayag ng 6 na katao sa loob ng anim na minute ang kanilang nalalaman o opinion.
Ang Reverse Thingking
Pagpapahayag ng kaisipan sa pamamagitan ng salungat na pag-iisip.
Ang Paggawa ng Larawan
Isang paraan ng pagpapahayag ng ideya o prinsipyo tungkol sa isang paksa sa pamamagitan nh ilustrasyon ng gawa ng mga myembro ng pangkat.

Ang Brainstorming
Isang teknik sa malikhaing pag-iisip kung saan ang mga myembro ay nagpapalitang kuro tungkol sa problema.